VEYM Curriculum

Chương Trình Thăng Tiến

Resource Link
Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh PDF
≡ Tiêu Chuấn Tối Thiếu Cho Chương Trình Thăng Tiến PDF
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Ấu Nhi
≡ Ấu Nhi Cấp I – Student Version PDF
≡ Ấu Nhi Cấp II – Student Version PDf
≡ Ấu Nhi Cấp II – Teacher Version PDF
≡ Ấu Nhi Cấp III – Student Version PDF
≡ Ấu Nhi Cấp III – Teacher Version PDF
≡ The Journey to the Holy Eucharist PDF
≡ Thánh Kinh Ấu Nhi Cấp I – Student Version ZIP
≡ Thánh Kinh Ấu Nhi Cấp II – Student Version ZIP
≡ Thánh Kinh Ấu Nhi Cấp III – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Ấu Nhi Cấp I – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Ấu Nhi Cấp II – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Ấu Nhi Cấp III – Student Version ZIP
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Thiếu Nhi
≡ Thiếu Nhi CẤP I – Student Version PDF
≡ Thiếu Nhi CẤP II – Student Version PDF
≡ Thiếu Nhi CẤP III – Student Version PDF
≡ Thánh Kinh Thiếu Nhi CẤP I – Student Version ZIP
≡ Thánh Kinh Thiếu Nhi CẤP II – Student Version ZIP
≡ Thánh Kinh Thiếu Nhi CẤP III – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Thiếu Nhi CẤP I – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Thiếu Nhi CẤP II – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Thiếu Nhi CẤP III – Student Version ZIP
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Nghĩa Sĩ
≡ Nghĩa Sĩ CẤP I – Student Version PDF
≡ Nghĩa Sĩ CẤP I – Teacher Version PDF
≡ Nghĩa Sĩ CẤP II – Student Version PDF
≡ Nghĩa Sĩ CẤP II – Teacher Version PDF
≡ Nghĩa Sĩ CẤP III – Student Version PDF
≡ Nghĩa Sĩ CẤP III – Teacher Version PDF
≡ Thánh Kinh Nghĩa Sĩ CẤP I – Student Version ZIP
≡ Thánh Kinh Nghĩa Sĩ CẤP II – Student Version ZIP
≡ Thánh Kinh Nghĩa Sĩ CẤP III – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Nghĩa Sĩ CẤP I – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Nghĩa Sĩ CẤP II – Student Version ZIP
≡ Thánh Thể Nghĩa Sĩ CẤP III – Student Version ZIP
≡ Phong Trào Nghĩa Sĩ CẤP I – Student Version ZIP
≡ Phong Trào Nghĩa Sĩ CẤP II – Student Version ZIP
≡ Phong Trào Nghĩa Sĩ CẤP III – Student Version ZIP
≡ Chuyên Môn Nghĩa Sĩ CẤP I – Student Version ZIP
≡ Chuyên Môn Nghĩa Sĩ CẤP II – Student Version ZIP
≡ Chuyên Môn Nghĩa Sĩ CẤP III – Student Version ZIP
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Hiệp Sĩ
≡ Giới Thiệu Về Ngành Hiệp Sĩ – NEW PPTX
≡ Hiệp Sĩ Development Plan PDF
≡ Tĩnh Huấn Ngành Hiệp Sĩ – Student Version PDF
≡ Hiệp Sĩ YEAR I – NEW PDF
≡ Hiệp Sĩ YEAR II – NEW PDF
≡ VEYM Minimum Standard for Hiệp Sĩ – NEW PDF
≡ Basic Knowledge – NEW PDF