Miền Tây Nam

34 chapters
~5584 TNTT members
www.mientaynam.org

Sự Hình Thành & Phát Triển của Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam

Vào những năm sau 1975, cùng với làn sóng người đi tìm tự do tại Hoa Kỳ, những Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đầu tiên đã được thành lập tại Orange County.

Trong những năm 1987 – 1988, các Cha Tuyên Úy và các Huynh Trưởng trong Miền Tây Nam đã xúc tiến những công việc chuẩn bị cho việc thành lập Ban Chấp Hành Miền Tây Nam.

Vào năm 1989, mặc dù có vấn đề khó khăn trong nhân sự nhưng Linh Mục Gioan Kim Vũ Tuấn Tú vẫn quyết định thành lập Ban Chấp Hành Miền vì nhận thấy đó là việc cần thiết để kiện toàn tổ chức và phù hợp với Nội Quy của Phong Trào. Vào cuối tháng 2 năm 1989, Ban Điều Hành Lâm Thời Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam đã được đề cử với nhiệm kỳ một năm (1989 – 1990) và đã được Linh Mục Tuyên Úy Miền chấp thuận. Trưởng Chủ Tịch Lâm Thời là Trưởng Giuse Lại Văn Tú. Ban Chấp Hành Lâm Thời đã lên những chương trình ngắn hạn chú trọng vào việc thông tin liên lạc với các Liên Đoàn và các Đoàn Biệt Lập trong Miền nhằm phổ biển một chương trình sinh hoạt chung và thống nhất. Bên cạnh đó Ban Chấp Hành Lâm Thời cũng lên kế hoạch dài hạn một năm để chuẩn bị cho việc bầu cử Ban Chấp Hành Miền. Trong giai đoạn một năm này, các Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I Giosue và Sa Mạc Trợ Tá Samaritanô I đã được diễn ra.

Ngày 22 tháng 4 năm 1990, Tân Ban Chấp Hành Miền Tây Nam nhiệm kỳ 1990 – 1992 đã được bầu lên và Trưởng Chủ Tịch là Trưởng Vincent Nguyễn Đức Mậu.

Sau hơn 25 năm, Miền Tây Nam đã phát triển không ngừng. Hiện tại trong Miền có bốn Liên Đoàn (với con số 31 Đoàn) và hai Đoàn Biệt Lập.

Cảm tạ những ơn lành Chúa đã ban xuống cho Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam và chúng con xin dân lên Chúa những hy sinh khó nhọc và nước mắt cũng như những niểm vui và nụ cười trong sinh hoạt của quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Huynh Trưởng và toàn thể Đoàn Sinh tại Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam!

Ban Chấp Hành Lâm Thời Miền Tây Nam

  1989 – 1990:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Kim Vũ Tuấn Tú
  Chủ Tịch – Giuse Lại Văn Tú

Ban Chấp Hành Miền Tây Nam

  1990 – 1992:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Kim Vũ Tuấn Tú
  Chủ Tịch – Vincent Nguyễn Đức Mậu

  1992 – 1995:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Baotixita Chu Vinh Quang
  Chủ Tịch – Vincent Nguyễn Đức Mậu

  1995 – 1998:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Baotixita Chu Vinh Quang
  Chủ Tịch – Vincent Nguyễn Đức Mậu

  1998 – 2001:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trực
  Chủ Tịch – Nguyễn Công Minh

  2001 – 2004:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trực
  Chủ Tịch – Nguyễn Công Minh

  2004 – 2007:
  Tuyên Úy – Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trực
  Chủ Tịch – Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang

  2007 – 2010:
  Tuyên Úy – L.m Nguyễn Kim Long
  Chủ Tịch – Giuse Phạm Quốc Tuấn

  2010 – 2014:
  Tuyên Úy – L.m Gioan Baotixita Phạm Quốc Hưng
  Chủ Tịch – Giuse Phạm Quốc Tuấn

  2014 – 2018:
  Tuyên Úy – L.m. Gioan Baotixita Phạm Quốc Hưng
  Chủ Tịch – Đaminh Đào Đức Khánh

Liên Đoàn Nguồn Sống

 • Anê Thành, Fountain Valley
 • Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim
 • Khiết Tâm, Santa Ana
 • Đức Mẹ La Vang, Santa Ana
 • Emmanuel, Tustin
 • Gioan Tiền Hô, Huntington Beach
 • Hướng Dương, Garden Grove
 • Kitô Vua, St. Columban, Garden Grove
 • Lê Bảo Tịnh, Saddleback
 • Phanxicô Saviê, Costa Mesa
 • St. Barbara, Santa Ana
 • St. Polycarp, Stanton
 • Têrêxa Hài Đồng, Orange
 • Thăng Thiên, Westminster

Liên Đoàn Ra Khơi

 • Kitô Vua, Los Angeles
 • Maria Nữ Vương, Gardena
 • An Phong, Altadena
 • La Vang, Canoga Park
 • Phêrô, Norwalk
 • Saint Lucy, Long Beach
 • Têrêxa Hài Đồng, West Covina
 • Thánh Tâm, North Hills
 • Lộ Đức

Liên Đoàn San Diego

 • Đức Mẹ Thánh Tâm, San Diego
 • Kitô Vua Chúa Chiên Lành, San Diego
 • Thánh Gia, San Diego
 • Chúa Thánh Linh, San Diego

Liên Đoàn Sinai

 • Mẹ Thiên Chúa, Riverside
 • Phaolô, Ontario
 • Tôma Thiện, San Bernadino
 • Rạng Đông, Corona

Đoàn Biệt Lập

 • Đôminicô Savio, Phoenix – AZ
 • Tô-ma Thiện, Las Vegas