News

 • TNTT WEEKLY NEWSLETTER
  HƯỚNG TÂM LÊN TNTT MAGAZINE

  MORE HƯỚNG TÂM LÊN
 • LATEST OFFICIAL ANNOUNCEMENTS
  Thư niên liễm 2017-18 (updated 09/05/2017) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Thư Mời Tham Dự Hội Nghị Huấn Luyện Viên (updated 01/05/2017) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Công Bố Tuyên Ngôn của Hội Đồng Lãnh Đạo (updated 09/07/2016) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Thông Báo Cha Hiếu và Cha Vũ (updated 02/05/2016) TIẾNG VIỆT
  Thư Bổ Nhiệm Ban Tu Chính 2016 (updated 06/06/2016) TIẾNG VIỆT
  Thông Báo VEYM NDAW 2016 TIẾNG VIỆT
  Thông Báo Thay Đổi Niên Liễm 2016-2017 (updated 04/04/2016) TIẾNG VIỆT
  Qui Định Xin Thăng Cấp, Đặt Khăn, Bằng Tốt Nghiệp và Chứng Chỉ, và Cấp Hiệu cho HT-HLV-TT (updated 10/20/2015) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Thông Báo Nghi Thức 2014 (updated 10/20/2015) TIẾNG VIỆT
  Thông Báo Đại Hội Về Đất Hứa VI (updated 10/15/2015) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Chương Trình Sinh Hoạt BCHTU Năm 2014-2018 (updated 12/31/2014) TIẾNG VIỆT
  Xác Định Về Việc Vỗ Tay Trong Buổi Lửa Thiêng Thánh Thể (updated 10/1/2014) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng Toàn Quốc – Oct 2014 (updated 9/12/2014) TIẾNG VIỆT ENGLISH
  Thông Báo Những Quy Định Chung Về Hành Chánh Sa Mạc (updated 8/4/2014) TIẾNG VIỆT
  Những Quy Định Chung Về Hành Chánh Sa Mạc 2014 (updated 8/4/2014) TIẾNG VIỆT
  Tuyên Ngôn của Hội Đồng Trung Ương 2014 (updated 5/3/2014) TIẾNG VIỆT ENGLISH